DHL - Cheb

Návrh prefabrikovaných konstrukcí


Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby haly – objekt SO02 v průmyslovém parku Accolade Cheb. Budova má půdorysné rozměry cca 145,2 x 80,5 m, výšku 12,4 m a je tvořena šesti dilatačními celky. Jedná se o jednopodlažní halový objekt s částečnou vestavbou mezaninu, který tvoří 2.NP a vestavbou administrativní části, která je také dvoupodlažní, ale je dimenzována i pro případné 3.NP. V ose G je uvažováno s budoucím rozšířením haly.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Střešní konstrukci tvoří prefabrikované vaznice ukládané na střešní vazníky. Po obvodu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů střešní nosníky. Konstrukci vnitřních stropů vestavěného mezaninu a administrativy tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

V administrativním vestavku je navrženo prefabrikované schodiště.

 

Realizace zahrnovala:

  • návrh pilotového založení stavby
  • návrh prefabrikovaných konstrukcí


DHL - Cheb
DHL - Cheb
DHL - Cheb
DHL - Cheb