Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž

Návrh zakládání staveb


Zakládání na pilotách

Průměr nádrže měřený ke středu pilot je 13,21m. V první fázi výstavby budou po obvodu nádrže (vnitřním i vnějším) umístěny prefabrikované železobetonové vodící zídky, jejichž výška je 500mm. Horní hrana těchto zídek je na kótě -1,65 a je shodná s horní hranou budoucího monolitického stropu. Pilotová stěna je řešena jako převrtávaná.


Nosné (vyztužené) piloty jsou provedeny v osové vzdálenosti cca 1040mm.

Mezi nimi jsou navrženy piloty výplňové (nevyztužené) – opět v osové rozteči cca 1040mm.

Horní hrana pilot je na kótě -2,075 a volný prostor mezi vodícími zídkami bude po vyhotovení pilotové stěny vyplněn železobetonovým ztužujícím věncem.

 

Vodící zídky umístěné na vnitřním líci pilotové stěny budou před provedením výkopových prací odstraněny. Vodící zídky umístěné na vnější straně zůstanou součástí budoucí konstrukce. Z tohoto důvodu doporučuji před betonáží ŽB věnce opatřit vnitřní líc vodící zídky separační vrstvou aby bylo možné tyto prvky následně jednodušeji odebrat.

 

Návrh je proveden v rozsahu 80 pilot průměru 600mm.


Vlastní výkop zeminy z prostoru nádrže bude možné provést až po vytvrdnutí ztužujícího železobetonového věnce. Ze statického hlediska je dále nutno provádět daný výkop po vrstvách z celé plochy nádrže, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatěžování pilotové stěny (věnce). V rámci statického výpočtu je uvažováno s intenzitou plošného přitížení 10kN/m2.

 

Během průzkumných prací byla v zájmovém území zastižena hladina podzemní vody cca 3m pod terénem, po navrtání ale vystoupila o 1,5 – 2,5m výše. Podle výsledků chemických zkoušek podzemní vody není agresivní na betony. Byl navržen beton C20/25 – XC2 (pro vyztužené piloty).

 

Tolerance:
Mezní odchylka osy vrtu piloty (piloty bez hlavic) ± 20 mm
Mezní odchylka kóty horní hrany hlavice + 10 mm, -30mm
Tolerance svislosti pilot 1%

 

Materiály:

BETON VYZTUŽENÝCH PILOT C20/25 XC2
BETON NEVYZTUŽENÝCH PILOT C12/15 XC0
Ocel 10505(R)


Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž
Obchodní dům Kaufland - podzemní nádrž